Pendidikan Aqidah

 

 

GP1013 PENDIDIKAN AKIDAH

 

MATLAMAT DAN RINGKASAN KANDUNGAN KURSUS

 

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan pelajar mengenai perkara-perkara asas Akidah Islam dan pandangan para ulama mengenai Ilahiyyat, Nubuwat dan Ghaibiyyat. Pelajar akan membincangkan kedudukan dan perkembangan aqidah bermula sejak zaman Rasulullah dan akan menganalisis takrif, matlamat dan skop Ilmu Kalam, pertumbuhan firak Islam seperti ahli Sunnah, Syiah, Khawarij dan Muktazilah serta beberapa doktrin asasi. Pelajar juga akan menganalisis konsep paradigma Tauhid dan penekanannya dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, pelajar juga akan membincangkan kurikulum akidah Islam dan kaedah perlaksanaannya di sekolah.

 

The main aim of this course is to improve the students’ understanding and experience regarding the fundamentals of Islamic belief and the Islamic scholars’ views on Ilahiyyat, Nubuwat and Ghaibiyyat. The students will also dicuss the development of Islamic creed from the period of Prophet Muhammad as well as to analyse the definition, aim and scope of Ilmu Kalam, the development several Islamic school od thought such as Sunnah, Syiah, Khawarij and  Muktazilah and their basic doctrine. The students also discuss the Tauhidic Paradigm and it’s importance in the process of teaching and learning. In addition, the students will also discuss the curriculum of akidah and it’s teaching and learning methods. 

 

BACAAN ASAS

Ahmad Izzuddin al-Bayuni. 2003. Petunjuk Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah – 2 Jilid. Hasnan Kasan (ptrj) JAKIM: Kuala Lumpur

Al-Bahri, Muhammad. 1973. Min mafahim al-Quran fi al-aqidah wa al-suluk. Kaherah: Dar al-Fikr.

Al-Syahrastani. 1986. al-Milal wa al-nihal. Beirut: Dar Sha’b

Ismail Raji Al Faruqi. 2000. Al-Tawhid: Kesannya terhadap pemikiran dan kehidupan. Batu Caves: Thinker’s Library.

Mahmud Saltut.1988. al-Islam Akidah wa Shariah. Dar-Syuruk: Kaherah.

Ramli Awang. 1997. Tasawwur Rabbani menurut al-Quran dan al-Sunnah. Shah Alam: Penerbitan Hizbi.

Ramli Awang. 2003. Sejarah Tuhan. PTS Publications & Distribution: Bentong, Pahang.

Syed Muhammad Naquib al- `Attas. 1993. Islam and secularism. Kulala Lumpur: ISTAC.


Hasil Pembelajaran, Kaitannya dengan Hasil Program, Kaedah Penyampaian dan Kaedah Penilaian

 

 

Hasil Pembelajaran Kursus

HP1

HP2

HP3

HP4

HP5

HP6

HP7

HP8

Kaedah Penyampaian

Kaedah

Penilaian

1.

Menganalisa sejarah perkembangan ilmu kalam dalam Islam

3

1

 

 

2

2

1

 

Kuliah

Tutorial

Pep. akhir

2.

Membincangkan asas-asas akidah dalam Islam iaitu konsep Uluhiyyah, Nubuwwah, Ruhaniyyat, Sam’iyyat dan Ghaibiyyat

3

1

 

 

2

2

1

 

Kuliah

Tutorial

Pep. Akhir

Tugasan

3.

Menjelaskan konsep Iman, Islam Ihsan, kufur, nifaq

3

1

 

 

2

2

1

 

Kuliah

Tutorial

Pep. Akhir

Tugasan

4.

Membincang firaq dalam Islam serta konsep ketuhanan dari perspektif pelbagai agama

3

1

 

 

2

2

1

 

Kuliah

Tutorial

Pep. akhir

5.

Membincangkan  konsep Tauhid dalam pendidikan dan perlaksanaan pendidikan akidah di sekolah-sekolah di Malaysia

3

1

 

 

2

2

1

 

Kuliah

Tutorial

Pep. Akhir

Tugasan

 

Kata Kunci Hasil Pembelajaran Program

HP1. Menguasai dan mengintegrasi ilmu asas pendidikan dan ilmu pengkhususan Pendidikan Islam.

HP2. Berkemahiran dan cekap mengaplikasi kemahiran pengajaran Pendidikan Islam.

HP3. Berkebolehan berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif dalam kerangka pemikiran Islam serta dapat membuat penyelidikan dan menyelesaikan masalah pendidikan berpandukan hikmah.

HP4. Berfungsi sebagai pendakwah, pemimpin dan anggota kumpulan yang beramanah serta cekap berkomunikasi dalam muamalat.

HP5.   Berkemahiran mendapat maklumat dari pelbagai saluran dan sumber, dan menginterpretasikannya dari perspektif Islam, serta menguasai tiga bahasa (Bahasa Melayu, Arab dan Inggeris).

HP6.   Mengamalkan akhlak, adab, etika profesionalisme keguruan Pendidikan Islam, dan budaya pembelajaran sepanjang hayat.

HP7.   Melaksanakan tanggungjawab sosial serta peka kepada kepentingan negara dan kepelbagaian bangsa dan budaya berasaskan penghayatan Islam.

HP8.   Berkebolehan mengaplikasi kemahiran keusahawanan mengikut tasawur Islam.

Kata Kunci Hasil Pembelajaran Program

 

1

Penyumbang kecil kepada hasilan pembelajaran dan tidak diukur

2

Penyumbang sederhana kepada hasilan pembelajaran dan diukur

3

Penyumbang utama kepada hasilan pembelajaran dan diukur


 

Notional Credit Hour Estimation

 

 

(Independent Hour)/(Contact Hour)

 

 

Kuliah

2

 

 

 

 

 

 

Tutorial

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Credit

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarks : 40 learning hour per semester is equivalent to 1 notional credit hour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week

Topic

Lecture

Tutorial

Presentation

PBL

Ind. Learning

Total learning hour

1

Pengenalan kuliah

2

1

0

0

4.5

7.5

2

Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam (zaman sahabat hingga sekarang)

2

1

0

0

4.5

7.5

3

Konsep Ketuhanan dari Perspektif Agama-agama (Islam, Hindu, Kristian dsb)

2

1

0

0

4.5

7.5

4

Konsep Uluhiyyah (Ketuhanan dan sifat Allah)

2

1

0

0

4.5

7.5

5

Konsep Nubuwwah (Kenabian, dalil dan mukjizat)

2

1

0

0

4.5

7.5

6

Konsep Ruhaniyat, Sam’iyat dan Ghaibiyat

2

1

0

0

4.5

7.5

7

Konsep Iman, Islam dan Ihsan (Konsep dan perbezaan)

2

1

0

0

4.5

7.5

8

Prinsip dan sifat Mukmin (Konsep dan dalil)

 

 

 

 

4.5

 

9

Konsep Kufur dan Nifaq (Konsep dan dalil)

2

1

0

0

4.5

7.5

10

Firaq Islam dan sejarah perkembangannya

2

1

0

0

4.5

7.5

11

Isu-isu dalam akidah umat Islam: sekularisme dan liberalisme

2

1

0

0

4.5

7.5

12

Paradigma Tauhid dalam pendidikan: Konsep dan aplikasi dalam pendidikan

2

1

0

0

4.5

7.5

13

Tauhid dan pemikiran saintifik dalam pendidikan

2

1

0

0

4.5

7.5

14

Kurikulum Aqidah KBSM dan pelaksanaannya

2

1

0

0

4.5

7.5

 

Assignment

 

 

 

10

 

 

 

Presentation

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Learning Hour in 1 Semester

28

14

6

10

63

121

 

Required Notional Learning Hour

 

 

 

120

 

Notional Credit Hour

 

 

 

 

 

3.0375

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

PERANCANGAN KANDUNGAN KURSUS MENGIKUT MINGGU

 

Minggu

Tajuk Kuliah

Pensyarah

Tutorial

Jam Pembelajaran Pelajar

1

Pengenalan kuliah

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

2

Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam (zaman sahabat hingga sekarang)

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

3

Konsep Ketuhanan dari Perspektif Agama-agama (Islam, Hindu, Kristian dsb)

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

4

Konsep Uluhiyyah (Ketuhanan dan sifat Allah)

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

5

Konsep Nubuwwah (Kenabian, dalil dan mukjizat)

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

6

Konsep Ruhaniyat, Sam’iyat dan Ghaibiyat

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

7

Konsep Iman, Islam dan Ihsan (Konsep dan perbezaan)

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

8

Prinsip dan sifat Mukmin (Konsep dan dalil)

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

9

Konsep Kufur dan Nifaq (Konsep dan dalil)

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

10

Firaq Islam dan sejarah perkembangannya

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

11

Isu-isu dalam akidah umat Islam: sekularisme dan liberalisme

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

12

Paradigma Tauhid dalam pendidikan: Konsep dan aplikasi dalam pendidikan

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

13

Tauhid dan pemikiran saintifik dalam pendidikan

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

14

Kurikulum Aqidah KBSM dan pelaksanaannya

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

Kamarul

zaman

Abdul

Ghani

2 jam kuliah

4 jam persediaan

1 jam tutorial

0.5 jam persediaan

JPP 7.5 jam

Pengiraan keseluruhan JPP

a. 7.5 jam X 14                                      = 105  jam

b. Persediaan tugasan                            = 10.0 jam

c. Persediaan pembentangan                 = 6.0 jam

Jumlah keseluruhan                 = 121 jam

 

 

 

TABURAN PENILAIAN

 

Peperiksaan akhir                                            50%

Tugasan individu                                              20%

Kuiz                                                                20%

Penglibatan dan kehadiran                               10%

 

 

 

 

 

Pensyarah Kursus :

 

Kamarulzaman Abdul Ghani

Pusat Kepelbagaian Pendidikan Pelajar

Fakulti Pendidikan, UKM

03-89216062 / 0133904404

qamar68@ukm.my

 

 

Masa :  8.00 p.m. – 10.00 p.m. (Sem I, 2008/2009)

Tempat: Dewan Budiman

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: